Thứ hai02/01/2020Ăn sángUống sữaMón MặnMón CanhTráng MiệngQuà Chiều
Thứ ba03/01/2020Ăn sángUống sữaMón MặnMón CanhTráng MiệngQuà Chiều
Thứ tư04/01/2020Ăn sángUống sữaMón MặnMón CanhTráng MiệngQuà Chiều
Thứ năm05/01/2020Ăn sángUống sữaMón MặnMón CanhTráng MiệngQuà Chiều
Thứ sáu06/01/2020Ăn sángUống sữaMón MặnMón CanhTráng MiệngQuà Chiều
Thứ bảy07/01/2020Ăn sángUống sữaMón MặnMón CanhTráng MiệngQuà Chiều